Allure Lingerie AL-11-4602 Corset Cúc hoang hoang dã

Allure Lingerie AL-11-4602 Wild Kitten Corset. Corset da này là dành cho sự tán tỉnh thực sự trong bạn. . Ren lên trở lại. Garters có thể tháo rời. [không bao gồm vớ ​​và bánh ngọt]

Một cỡ. Màu đen.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi