Ellie Shoes E-M-Bella 5" Heel Sandal with 7 Interchangeable Ribbons

5" Heel Sandal with 7 Interchangeable Ribbons.

Color: Clear with 7 color of ribbons. Sizes: 5-12.

Xem biểu đồ kích thước dưới đây

Allow 2-3 days to ship .


Kích thước
Màu
Trong sáng

Theo dõi