Giày Ellie E-609-Chrome 6 Chân đế bằng Chai Chrome

E-609-Chrome, 6 "Sandal Stiletto Chrome nhọn.

Màu sắc: Bạc / Bạc Chrome, Vàng / Vàng Chrome, Chrome rõ ràng / Bạc, Đen / Bạc Chrome. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Chrome đen / bạc
Xóa / Chrome bạc
Vàng / Vàng Chrome
Bạc / Bạc Chrome

Theo dõi