Giày Ellie E-510-Maggie 5 Giày trượt Heel Slip

E-510-Maggie, 5 "Trượt gót chân trên dép.

Màu đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi