Allure AL-10-2007 Skin Tight Hooded Jumper

Allure AL-10-2007 Skin Tight Hooded Jumper. This gorgeous hooded jumper features a plunging neckline, suggestive front zipper opening and sporty hood. Full vinyl back..

Màu đen. Rửa tay lạnh.

Kích thước: S / ML / XL.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi